หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔


 
   
   
   
 
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การลักลอบล่า ครอบครอง และค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย  
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การลักลอบล่า ครอบครอง และค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย


 
   
   
   
 
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา)  
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา)


 
   
   
   
 
ปฎิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2554  
อบต. คลองนครเนื่องเขต กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2554


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พศ.2499  
ด้วยกรมธุรกิจการค้า ได้ถ่ายโอนภารกิจ งานจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ทะ


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า