หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555


   
   
   
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนาข้าวของเกษตรกร
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2555


   
   
   
 
การกำจัดผักตบชวาในลำคลอง
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556


   
   
   
 
โครงการรณรงค์บำบัดน้ำเสียฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555


   
   
   
 
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554


   
   
   
 
กิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2553


   
   
   
 
กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2554
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2554


   
   
   
 
กิจกรรมวันพ่อ
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2553


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า