หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต
หมู่ที่ 7 ตำบลคลองนครเนื่องเขต  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 2400
โทร./โทรสาร 0-3884-7426

ชื่อ จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
 

No.837
รายละเอียด

It is always advisable that for your short term cash needs use text loan services for more information visit http://www.etextloan.co.uk/
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://Good

Alexander Zeus  alexxanderzeus@yahoo.co.uk   89.26.253.113  2015-02-16 17:36:58
   
 

No.836
รายละเอียด

Financial need of many people is limitless. In addition, people may come across with many financial difficulties in their daily lives for many reasons. Any type of cash obstacles can arise at any time without notice too. So our life is full of uncertainties. You must enjoy life with enough money to fight against financial difficulties. Here we introduce 500 loans to help. http://www.e6monthpaydayloans.co.uk/3-month-loans-online.html http://www.e6monthpaydayloans.co.uk/12-month-payday-loans.html http://www.epaydayloansforpeopleonbenefits.co.uk/
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://http://www.e6monthpaydayloans.co.uk/3-month-loans-online.html

3 month payday loans  johnsonsmith665@gmail.com   117.200.60.81  2015-02-04 13:11:13
   
 

No.835
รายละเอียด

The amount runs brief when some surprising financial crises appear. Therefore, these folks need to take the help of Text Loans No Credit Check that not only provide the immediate finance to the inadequate credit ranking owners but also to the non-collateral owners. Hence it's about a chance to take the fast finance without pledging the protection and the record of credit ranking verification.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.textloansnocreditcheck.org.uk

Text Loans No Credit Check  jamesryan695@gmail.com   125.63.100.84  2015-02-03 11:52:38
   
 

No.834
รายละเอียด

They are not able to get the last minute finance for the want of the fair record of credit ranking and the protection because these organizations provide the amount to the fair credit ranking owners and the protection possessors. These individuals basically belong to the unwavering job and draw the handsome amount per month on the set time interval. In spite of being jobbers, these folks get into the dire requirement of the amount either in the middle of the 1 month or by the end of the 1 month.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.paydaytext.org.uk

Payday Text Loans  jamesryan695@gmail.com   125.63.100.84  2015-02-03 11:51:25
   
 

No.833
รายละเอียด

Tenants, students and business men are able to create the most of the presence of Text Loans after going through the whole circumstances. Though there is no need of fax needed of the person papers to the lender yet it is better to study the whole rules and regulations to avoid the percussion. On the whole, these economical loans re fit for the non-collateral possessors. It is a bit confusing conditions when the individuals seek for some immediate financial help from the traditional organizations.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.texttloans.co.uk

Text Loans  jamesryan695@gmail.com   125.63.100.84  2015-02-03 11:50:17
   
 

No.832
รายละเอียด

For obtaining the money via described Text Loans you need to register your cellular variety. The pin rule you will receive by stuffing a economical loan kind is to be sent through a written text. So, go for these economical loans and meet your needs promptly. A written text has obtained lots of popularity among the debtors when it comes to gain access to funds at the last moment.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.txt-loans.co.uk

Text Loans  jamesryan695@gmail.com   125.63.100.84  2015-02-03 11:48:43
   
 

No.831
รายละเอียด

In this way you can procure money to be able to fix your economical problem without getting help from your kith and kin. You can get the Instant Text Loans with no hassle as there is no need to pledge the protection and also no need to fax the important records to the lender. In addition to this, there is no credit score checking. It means that individuals who are the holder of poor credit score rating, such as missed payment, payment overdue, late, IVA, CCJs, debts, bankruptcy, foreclosures and the like, can also take the help of Instant Text Loans and meet their vital needs promptly.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.instanttextloanss.co.uk

Instant Text Loans  jamesryan695@gmail.com   125.63.100.84  2015-02-03 11:47:33
   
 

No.830
รายละเอียด

100 Text Loans UK are short-term and economical loans through which you can get money up to 100 for a interval of A week. With this economical loan sum you can cater any kind of emergency with full ease. By getting the assistance of these you can pay off your previous debt. There is no problem in repaying the 100 Text Loans, moreover you don't need to remember the repay date of the loan as borrowed money is mechanically deducted from the customer's standard bank consideration on its due date.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.100textloans.org.uk

100 Text Loans  jamesryan695@gmail.com   125.63.100.84  2015-02-03 11:46:06
   
 

No.829
รายละเอียด

Send Valentines Gifts to USA for then I suggest perfume is best for all. Like the woman who loves the smell. You just need to know which flowers suit your girlfriend. By giving this gift, realized that it was the most remarkable and romantic gifts. If you do not know about then there is no problem because there are so many different perfumes and find it difficult to work.For More information- http://www.valentinegifts4u.com/ http://www.valentinegifts4u.com/valentine-week-gifts.html
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://http://www.valentinegifts4u.com/

Sandhya  valentinegiftspecial@gmail.com   122.161.119.6  2015-01-21 18:29:20
   
 

No.828
รายละเอียด

After having all these eligibilities, you do not find any further impediments for the Text Loans. First of ally, you must carry six several weeks old legitimate savings consideration, an e-mail address, a legal cellular variety and so forth. Do you wish to secure your unexpected economical crisis? If yes, then we will certainly help you to easily escape from all you immediate monetary needs.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.cashviatext.org.uk

Text Loans  marria12452345@gmail.com   125.63.118.153  2015-01-21 14:26:39
   
 

No.827
รายละเอียด

There is a very good example of cellular cell phone that not only helps you to share your feelings with your near and dear one but sorts out your whole financial downturn also. Now, by the help of cellular cell phone, the needy and the helpless people are totally able to implement for the little bit around 100 pounds for the brief time interval length of A week.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.textloansltd.co.uk/mobile-text-loans.html

Mobile Text Loans  marria12452345@gmail.com   125.63.118.153  2015-01-21 14:24:21
   
 

No.826
รายละเอียด

After having all these eligibilities, you do not find any further impediments for the cash. You just require getting yourself registered with the lender. After that, loan company gives you the positive response with a key PIN program code variety. Lender makes the debtors qualify the least requirements because Text Loans are brimmed with many flexible circumstances.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.textpaydayloanss.co.uk

Text Loans  marria12452345@gmail.com   125.63.118.153  2015-01-21 14:18:57
   
 

No.825
รายละเอียด

The issue if career is essential because it proves the candidate has an capability to repay the economical loan. Logically, this capability needs to be confirmed before there is any chance of obtaining huge 12 Month Loans acceptance. Most lenders require that career be full-time and have been held for at least 6 a few several weeks. The debt-to-income amount is more significant, however, because it confirms whether the payments on a huge 12 Month Loans.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.12monthinstallmentloans.me.uk

12 Month Loans  marria12452345@gmail.com   125.63.118.153  2015-01-21 14:16:33
   
 

No.824
รายละเอียด

When it comes to looking for cash quantity, the most logical way of obtaining one is to seek a 12 Month Loans No Credit Check. The problem is when low credit ranking score scoring interferes, making a inadequate credit ranking score individuals uncertain over their possibilities of getting the resources they need. However, the most wonderful factor is that there are lenders willing to accept the threat involved and approve programs.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.12monthloans.me.uk/12-month-loans-no-credit-check.html

12 Month Loans No Credit Check  marria12452345@gmail.com   125.63.118.153  2015-01-21 14:13:34
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย