หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กนักเรียนด้วยรำวงมาตรฐาน
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559


   
   
   
 
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2559


   
   
   
 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2559


   
   
   
 
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559


   
   
   
 
โครงการจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559


   
   
   
 
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2559


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559


   
   
   
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสำหรับนักเรียนและเยาวชน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกาย ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558


   
   
   
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2558


   
   
   
 
12 สิงหา มหาราชินี
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย