หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศสภาอบต. คลองนครเนื่องเขต เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1  
ประกาศสภาอบต. คลองนครเนื่องเขต เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี ประจำปี 2558ครั้งที่ 1


 
   
   
   
 
ประกาศสภาอบต. คลองนครเนื่องเขต เรื่อง กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัญแรก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1  
ประกาศสภาอบต. คลองนครเนื่องเขต เรื่อง กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัญแรก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1


 
   
   
   
 
ประกาศสภาอบต. คลองนครเนื่องเขต เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559  
ประกาศสภาอบต. คลองนครเนื่องเขต เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559


 
   
   
   
 
ประกาศสภาอบต. คลองนครเนื่องเขต เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559  
ประกาศสภาอบต. คลองนครเนื่องเขต เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559


 
   
   
   
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2559  
สำนักงานปลัด


 
   
   
   
 
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559  
กองคลัง


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนดำเนินการ ปี 2560  
สำนักงานปลัด


 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2559  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.


 
   
   
   
 
กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าสานต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน  
กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าสานต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน


 
   
   
   
 
กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น


 
   
   
   
 
กระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
กระทรวงมหาดไทยเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


 
   
   
   
 
น้ำประปา  
น้ำประปา


 
   
   
   
 
ปัญหายาเสพติด  
ปัญหายาเสพติด


 
   
   
   
 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย