หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย บริเวณโรงแกลบ หมู่ที่ 12 – 13 ตำบลคลองนครเนื่องเขต 73
2 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ อบต.คลองนครเนื่องเขต (บริเวณเลียบคลองเนื่องเขต หมู่ที่ 1 ตำบลคลองนครเนื่องเขต ) 74
3 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ อบต.คลองนครเนื่องเขต (บริเวณถนน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไข่ เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองนครเนื่องเขต ถึง สปก. หมู่ที่ 3 ตำบลคลองนครเนื่องเขต) 80
4 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกโรงแกลบ หมู่ที่ 8-6 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 ช่วง 75
5 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย บริเวณช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 17 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 77
6 ประกาศแก้ไขประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3 บริเวณถนนทางเข้าศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (แปลงผัก) 75
7 ประกาศแก้ไขประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 2 บริเวณต่อจากถนนเดิมช่วงบ้านผู้่ใหญ่สมใจ 73
8 ประกาศแก้ไขประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 16 (บริเวณช่วงต่อจากถนนเดิมคอสะพานบางใหญ่) 73
9 ประกาศแก้ไขประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 17 (บริเวณถนนคลองนครเนื่องเขต 1 ซอยบ้านนางสมจิตร) 71
10 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3 บริเวณถนนทางเข้าศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (แปลงผัก สปก.) 75
11 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3 บริเวณถนนทางเข้าศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (แปลงผัก สปก.) 73
12 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3 บริเวณถนนทางเข้าศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (แปลงผัก สปก.) 75
13 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนจราจรที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 2 บริเวณต่อจากถนนเดิมช่วงบ้านผู้ใหญ่สมใจ 73
14 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนจราจรที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 16 (บริเวณช่วงต่อจากถนนเดิมคอสะพานบางใหญ่) 74
15 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวถนนจราจรที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 17 บริเวณถนนคลองนครเนื่องเขต 1 ซอยบ้านนางสมจิตร 72
16 ประกาศสอบราคาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณซอยโรงเรียนวัดชนะสงสารถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองนครเนื่องเขต 73
17 ประกาศสอบราคาโครงการสร้างเวทีถาวรถายในตัวอาคารเอนกประสงค์ประจำตำบลคลองนครเนื่องเขต 81
18 โครงการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่ ตำบลคลองนครเนื่องเขต จำนวน 4 โครงการ 99
19 โครงการต่อเติมกันสาดพร้อมรางน้ำอาคารเอนกประสงค์ปะจำตำบลคลองนครเนื่องเขต 103
20 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางที่ชำรุดเสียหายให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงถนนต่อตำบลศาลาแดง – ช่วงต่อถนนเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต) 120
21 สอบราคาจ้างเหมาก่อห้องน้ำ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต 124
22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถโครงเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต 129
23 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเอนกประสงค์พร้อมค่าแรง 132
24 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางที่ชำรุดเสียหาย ให้เป็นผิวจราจรถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 141
25 โครงการสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองนครเนื่องเขต) 135
26 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 137
27 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) 140
28 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 135
29 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 136
30 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตประปาบริเวณหมูที่ ๕ ถนนทางเข้าซอยนิคมขนมจีน 132
31 เรื่อง สอบราคาจ้างรถบัสปรับอากาศวีไอพี.ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ(เชียงใหม-เชียงราย) 132
32 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างประเภทงานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมูที่ ๗ 141
33 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒) 139
34 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 148
35 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒) 133
36 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง(ช่วงต่อสะพานบึงเทพยา-บ้านนางมัจฉา) หมู่ 3 124
37 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(แบบอัดท้าย) ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร 151
38 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ลิตร 158