หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

ส่วนสวัสดิการสังคม

ข้าราชการ/บุคลากร 

 

 

 

 


อำนาจหน้าที่/ภารกิจ

ส่วนสวัสดิการสังคม

                 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน   การพัฒนาชุมชน   การจัดระเบียบชุมชน   การส่งเสริมกีฬา  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน   ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น   กิจกรรมทางศาสนา  งานห้องสมุด   งานสวนสาธารณะ  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  โดยมีส่วนราชการภายในส่วนสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย

1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานการกีฬาและนันทนาการ
- งานจัดระเบียบสังคม
- งานศูนย์เยาวชน
- งานศูนย์วัฒนธรรม

2. งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานฝึกอบรมอาชีพ