หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ส่วนการคลัง อบต.คลองนครเนื่องเขต

ข้าราชการ/บุคลากร

นางสาววิภา   พัฒน์ธนกิจ
(นักบริหารงานคลัง ระดับ 7)

ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวบุญสิตา  คุณชาติ

นางสาวเพ็ชรรุ่ง  แสวงพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวเสนอ  แสวงพันธ์

นางสาวกมลวรรณ  ผาวันดี

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

 
 
 
 
 

อำนาจหน้าที่ / ภารกิจ

ส่วนการคลัง

                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรับ - จ่าย  การนำส่งเงิน  การรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  การจัดทำฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ อบต. งานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบทรัพย์สิน  หนี้สิน  โครงการ  เงินสะสม  งานจัดเก็บภาษี  ประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การจัดทำแผนที่ภาษี  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย   โดยมีส่วนราชการภายในส่วนการคลัง  ประกอบด้วย

1.งานการเงิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  งานการเงิน
-  งานรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน
-  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
-  งานเก็บรักษาเงิน

2. งานบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  งานการบัญชี
-  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
-  งานงบการเงินและงบทดลอง
-  งานแสดงฐานะทางการเงิน

3. งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
-  งานพัฒนารายได้
-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
-  งานพัสดุ
-  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์