หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 สำนักปลัด

นางเทียนทอง หนูชาวนา
(นักบริหารงาน อบต.ระดับ 7)

ปลัด อบต.คลองครเนื่องเขต


นางสาวกชพร วัฒนาธรรม
(นักบริหารงาน อบต.ระดับุ6)

รองปลัด อบต.คลองครเนื่องเขต


ว่าง
(นักบริหารงานทั่วไประดับุ6)

นางสาวภัทรวีร์ บุญสม
(เจ้าพนักงานธุรการระดับุ6ว)

ว่าง
(ระดับุ3-5/6ว)

นักบริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการ

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

 

 

นายโกสินทร์ ยื่งเจริญ
(นิติกรระดับุ5)

 

 

นิติกร

 

นางสาวสุวิภา  ธีระตระกูล

    นางสกุลกาญจน์  บุญอยู่

ครูดูแลเด็ก

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

               นางวนิดา   ตันตสุรฤกษ์

นางสาวสร้อยระย้า  ศรีอุไร

       นางเดือนรุ่ง  สุรขันธ์

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

                  ภารโรง

นายบำรุง

ยาม


 

อำนาจหน้าที่/ภารกิจ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล     โดยมีส่วนราชการภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย

1.งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอำนวยการข้อมูลข่าวสาร

2. งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

3. งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู

5. งานกิจการสภา อบต.  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานงาน
- งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา อบต.
- งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง