หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ข้าราชการ/บุคลากรส่วนส่งเสริมการเกษตร

นายสุรพล   พุ่มนิคม
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับ7)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรฯ

นางสาวสุรัตน์ ก้อนทอง
(เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ3)

เจ้าพนักงานธุรการ


 

อำนาจหน้าที่/ภารกิจ

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

 

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ ส่งเสริมด้านปศุสัตว์และด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร ประสานงานหน่วยงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร   เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตร  ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์   การควบคุมการฆ่าสัตว์  จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตลอดจนควบคุมโรคที่ระบาดที่เกิดแก่พืชและสัตว์  ควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานนมโรงเรียน  การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  โดยมีส่วนราชการภายในส่วนส่งเสริมการเกษตร    ประกอบด้วย

1. งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร

2. งานส่งเสริมปศุสัตว์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานข้อมูลวิชาการ
- งานป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์