หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

ข้าราชการ/บุคลากร

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายสุรพล   พุ่มนิคม

รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสอ่งแวดล้อม

 

 

อำนาจหน้าที่/ภารกิจ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันระงับโรคติดต่อ  การสุขาภิบาลตามแผนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  การเฝ้าระวังโรค  การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณสุข การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ และที่ดินสาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม   และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  โดยมีส่วนราชการภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย

2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

4. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ

5. งานงานควบคุมโรค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานเฝ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานควบคุมและระงับโรคติดต่อ
- งานโรคเอดส์

6. งานบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานรักษาและพยาบาล
- งานเภสัชกรรม
- งานทันตกรรม งานสัตวแพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์