หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 ประวัติความเป็นมา

คลองนครเนื่องเขต
               เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) คลองนครเนื่องเขต มีประวัติน่าสนใจ   ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง เสด็จประพาสคลองแสนแสบ เมื่อ พ.ศ. 2450 เสด็จเปิดทางรถไฟสายเหนือ ตั้งแต่ ปากน้ำโพ ถึงเมืองพิษณุโลก สายตะวันออก ถึงเมืองฉะเชิงเทรา ทำพิธีเปิดในบริเวณสถานีกรุงเทพ ฯเสร็จแล้วเลยเสด็จไปประพาสเมืองฉะเชิงเทรา โดยทางรถไฟ ในการเสด็จครั้งนี้
              แต่เดิมกล่าวว่า เมื่อเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองฉะเชิงเทรา เกิดมีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรทางคลองแสนแสบ จึงโปรดเปลี่ยนเป็นเสด็จกลับทางเรือ ให้จัดกระบวนเรือที่จะเสด็จกลับขึ้นที่เมืองฉะเชิงเทราครั้งนั้น ทรงเรือมาด “ยภาไชยา” ของกรมหลวงดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เป็นเรือพระที่นั่งเสด็จกลับจากเมืองฉะเชิงเทรา มาประทับแรมกลางทาง 2 คืนเสด็จกลับเข้ากรุงเทพฯ
             พระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนิพนธ์เกี่ยวกับสี่แยกท่าไข่ วัดสงสาร (ปัจจุบัน เรียกวัดชนะสงสาร) ตำบลเนื่องเขต (ปัจจุบันเรียก ตำบลคลองนครเนื่องเขต) ไว้ตอนหนึ่งว่า   “ วันที่ 30 มกราคม ร.ศ.126 (พ.ศ. 2450) ออกเรือ 2 โมงกับ 19 นาที เข้าประตูน้ำ ไม่ช้า เหตุด้วยเป็นเวลาน้ำขึ้น เปิดน้ำไม่ถึงศอกได้ระดับ ตามที่แต่งเครื่องบูชาเสียแล้ว  ข้อที่กรมมรุพงศ์ (พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมรุพงศ์ศิริพัฒน์ เป็นตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลประจิน) คิดจะปิดนั้นไม่ปิด  จนพลวกน้ำในคลองจับตลิ่งเป็นตะไคร่เหตุด้วยน้ำขัง มีเรือนฝากระดานราย ๆ ไปมาก ระยะต้นนี้ที่มากที่สุดบ้านท่าไข่ หมู่ที่ 9 พื้นเป็นท้องนา   มีสะแกราย 5 โมงเช้าหยุดวัดสงสาร ทำครัวที่ศาลาริมน้ำ (เวลาเสด็จประพาสต้นทรงทำครัวเครื่องเสวยเอง) มูลเหตุแห่งชื่อวัดสงสารว่า   มีกะฏิหลังเดียว ราษฎรศรัทธามาสร้างเพิ่มเติม สาสารจริงๆ ปิติ ไม่ใช่ สังสาเร กรมดำรงโจทย์ขึ้นว่า ถ้าจะเติมหน้าชื่อว่า วัดแสนสงสาร   พระจะเอาหรือไม่ เราเป็นผู้ตอบแทนพระว่าไม่เอาจะเอาสุดสงสาร เพราะได้ทั้งสาเรด้วย ออกเรือ บ่าย 2 โมง อันที่จริงมีลมไม่สู้ร้อน
วัดสงสารนี้อยู่ตำบลเนื่องเขตต์ เห็นจะยืมมาจากท้ายชื่อคลองนคร (เนื่องเขตต์) ”
           “ พ้นจากวัดสงสารมาไม่เท่าไร ถึงตำบลเรียกว่า สี่แยกท่าไข่ มีเรือนโรงปลูกติดๆกัน ตลอดจนมีตลาดขายเครื่องชำและของสด..........” 

           คลองนครเนื่องเขต เป็นคลองแห่งประวัติศาสตร์ที่ไหลผ่านตำบลนี้เวลาผ่านไปถึง 99 ปีแล้ว คลองนครเนื่องเขต ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กลายเป็นของเก่าแก่ที่ควรอนุรักษ์ เทศบาลตำบลนครเนื่องเขตและกองสาธารณสุขได้ทำการพัฒนาลำน้ำในคลองให้สวยงาม ปรับปรุงทัศนียภาพบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างให้มีระเบียบเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาคลองให้สะอาดเป็น จุดพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญควบคู่กันไปด้วย
ตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน ตำบลคลองนครเนื่องเขตมีกำนันปกครองตามลำดับ ดังนี้

1. ขุนอนันต์ เนื่องเขต
2. กำนันล้วน อนันตชัย
3. กำนันสุรพงษ์ หยกอุบล
4. กำนันประโลม อรรถศิริปัญญา
5. กำนันณรงค์ อรรถศิริปัญญา
6. กำนันรัตนา อรรถศิริปัญญา  คนปัจจุบัน

                ตำบลคลองนครเนื่องเขต  มีของดีซึ่งเป็นสินค้าที่ทำชื่อเสียงให้ตำบลคลองนครเนื่องเขต  ได้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์  ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมโดยฝีมือชาวบ้านเป็นการนำเอาวัสดุที่เหลือใช้  ได้แก่  เขาควาย  เศษไม้  นำมาใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ใหม่ ๆ  ให้เกิดขึ้น  ได้แก่  กิ๊บติดผม  ปิ่นปักผม  ต่างหู  หวี  จานรองแก้ว  ที่ใส่นามบัตร  ไม้เท้าฯลฯ ซึ่งเป็นของนายเงิน  บุญสร้าง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3  ซึ่งเป็นการดำเนินงานในรูปของกลุ่มอาชีพและของนายอาบศักดิ์  สวนมะพลับ ตั้งอยู่ หมู่ที่  9
              
ตำบลคลองนครเนื่องขต  เป็นตำบลที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์  ประชากรมีอาชีพมั่นคง  มีความเป็นอยู่อย่างสุขสงบ  เป็นตำบลหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญได้สูง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนภาคภูมิใจที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเป็นตำบลแห่งประวัติศาสตร์
ประวัติคลองนครเนื่องเขต
              
ในอดีตที่ผ่านมา  เมืองฉะเชิงเทราเป็นเมืองหนึ่งที่พระมหากษัตริย์  มีพระราชดำริส่งเสริมการทำนาของราษฎรด้วยการขุดคลองเพื่อบำรุงการเพาะปลูก  และอาศัยเป็นเส้นทางขนส่งลำเลียงสินค้าข้าว      คลองที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในยุคที่เผชิญกับการล่าอาณานิคม และเป็นคลองที่รัฐบาลขุดเอง  คือ

1.       คลองเปรมประชากร
2.       คลองนครเนื่องเขต
3.       คลองประเวศบุรีรมย์
4.       คลองท่าไข่
5.       คลองทวีวัฒนา
6.       คลองนราภิรมย์
7.       คลองนิยมยาตรา
8.       คลองเปร็ง
9.       คลองไผ่สิงโต

โดยคลองนครเนื่องเขต  มีประวัติความเป็นมา  ดังนี้

                  ลุศักราช 1238 ปีชวดอัฐศกทรงพระราชดำริว่าทางคลองไปมาแต่กรุงเทพฯ  ถึงเมืองฉะเชิงเทรานั้นยังมีที่อ้อมไกลอยู่ราษฎรลูกค้าเดินไปมาได้ความลำบากเนืองๆเพราะต้องติดน้ำในคลองแสนแสบ  และต้องเดินทางด้านยาวเป็นที่ป่วยการมาก  ถ้าขุดคลองลัดตัดทางให้สั้นเข้าได้จะเป็นประโยชน์หลายประการ  จึงมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่ง  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงษ์  ให้แต่งตั้งเจ้าพนักงานขุดคลอง  ตั้งแต่ศาลากลางคลองแสนแสบตรงไปต่อปลายลองท่าไข่  แขวงเมืองฉะเชิงเทราเป็นคลองยาว  530  เส้น  10  วา  กว้าง  6  วา  ลึก  4  ศอก  ได้เนื้อที่นา  2  ฝั่งคลอง  32,400  ไร่  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงษ์     ตั้งให้พระชลธารวินิจฉัยเป็นแม่กองได้ลงมือขุดตั้งแต่วันพุธเดือน 7  แรม  1  ค่ำ  ปีชวด  อัฐศกศักราช  1238  ถึงวันพุธ  เดือน  3  แรม  10  ค่ำ  ปีฉลู  นพศกศักราช  1239  รวม  21  เดือน  การขุดคลองนี้แล้วเสร็จ  สิ้นพระราชทรัพย์  924  ชั่ง  5  ตำลึง  แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระยาวิเศษฤาไชยผู้ว่าราชการเมืองฉะเชิงเทรา  จัดการเป็นพระราชพิธีเปิดคลอง ณ วันพุธ  เดือน 4  แรม 2 ค่ำ  ปีฉลู นพศกศักราช 1238 มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                   รุ่งขึ้นวันพฤหัสบดี  เดือน  4  แรม  3  ค่ำ  ปีฉลู  นพศกศักราช  1239  เป็นวันอ่านประกาศพระบรมราชโองการเปิดคลองนี้เป็นพระฤกษ์ให้มหาชนไปมาต่อไปพระราชทานนามว่าคลองนครเนื่องเขต

                    นครเนื่องเขต  คลองขุดแยกจากคลองแสนแสบ-บางขนาก  ที่เขตติดต่อเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานครกับ  อ.บางน้ำเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา  ไปตามเส้นแบ่งเขตอำเภอทั้งสองแล้วเข้าท้องที่  อ.บางน้ำเปรี้ยว  อ.เมืองฯ  จ.ฉะเชิงเทรา  ไปติดปลายคลองท่าไข่  ซึ่งไปออกมี่น้ำบางปะกงเหนือที่ตั้ง  จ.ฉะเชิงเทราขึ้นไปเล็กน้อยยาว  22  กม.