หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

สภาพทั่วไป  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   ติดต่ออำเภอบางน้ำเปรี้ยว  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  304  สายมีนบุรี – ฉะเชิงเทรา (ถนนสุวินทวงศ์) ผ่านสามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอและจังหวัดได้สะดวก  อยู่ห่างจากตัวอำเภอและตัวจังหวัด  ระยะทางประมาณ  14  กิโลเมตร  (อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  67  กิโลเมตร)  และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลวังตะเคียน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลท่าไข่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลหนามแดง

เนื้อที่   ขนาดเนื้อที่รวมทั้งตำบลคลองนครเนื่องเขต ประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,385 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของพื้นที่ทั่งหมดของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ภูมิประเทศ

ตำบลคลองนครเนื่องเขต เป็นตำบลที่มีพื้นที่ราบอันเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงต่อเนื่องกับตำบลโพรงอากาศ      อำเภอบางน้ำเปรี้ยว     และตำบลบางขวัญ     คลองท่าไข่    คลองขวาง         คลองบางใหญ่  คลองวังตะเคียน  เป็นต้น  คลองเป็นแหล่งน้ำมีความสำคัญ คือ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร   และเพื่อการอุปโภคบริโภค  อีกทั้งยังมีร่องน้ำลึก  มีโครงข่ายเชื่อมโยงกับพื้นที่ข้างเคียง  จึงใช้ประโยชน์เพื่อ  การระบายน้ำและการคมนาคม  สามารถเดินทางติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  และกรุงเทพฯ ได้สะดวก

ประชากร  ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลคลองนครเนื่องเขต ณ เดือน กันยายน 2552

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

หมู่ที่ 1  บ้านบึงสมเสร็จ

197

213

410

158

หมู่ที่ 2  บ้านคลองนครเนื่องเขต

248

256

504

148

หมู่ที่ 3  บ้านคลองนครเนื่องเขต

310

295

605

114

หมู่ที่ 4  บ้านคลองนครเนื่องเขต

129

127

256

61

หมู่ที่ 5  บ้านหลอดยายสุข

147

139

286

81

หมู่ที่ 6  บ้านคลองนครเนื่องเขต

159

170

329

71

หมู่ที่ 7  บ้านวัดชนะสงสาร

220

217

437

121

หมู่ที่ 8  บ้านคลองนครเนื่องเขต

6

6

12

2

หมู่ที่ 9  บ้านคลองนครเนื่องเขต

77

83

160

225

หมู่ที่ 10 บ้านคลองขวางล่าง

137

144

281

47

หมู่ที่ 11 บ้านคลองนครเนื่องเขต

124

141

265

123

หมู่ที่ 12 บ้านสี่แยกท่าไข่

5

3

8

4

หมู่ที่ 13 บ้านสี่แยกท่าไข่

7

12

19

7

หมู่ที่ 14 บ้านคลองนครเนื่องเขต

91

82

173

48

หมู่ที่ 15 บ้านคลองขวางบน

323

308

631

140

หมู่ที่ 16 บ้านบางใหญ่

274

262

536

102

หมู่ที่ 17 บ้านคลองนครเนื่องเขต

326

336

662

203

รวม

2,780

2,794

5,574

1,655

การปกครอง  ตำบลคลองนครเนื่องเขต  แบ่งเขตเป็น  17  หมู่บ้าน  ปกครองในรูปแบบเทศบาล  1  แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต  และจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต    เมื่อ  ปี  พ.ศ. 2538
              จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  8  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,  2,  3,  4,  5,  15,  16,  17
               จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต  บางส่วนจำนวน 9  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14

การเลือกตั้ง          มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต  เมื่อวันที่  30  กันยายน 2550   มีจำนวนสมาชิกหมู่บ้านละ  2  คน  แบ่งออกเป็น  17  เขตเลือกตั้ง  มีข้อมูลดังนี้
1.    จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น   4,024      คน
2.    มาใช้สิทธิเลือกตั้ง               3,258      คน
3.    คิดเป็นร้อยละ                     80.96     

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ    ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น  13,589  ไร่   มีจำนวนเกษตรกร  443  คน  ซึ่งทีพื้นที่ทำข้าวนาปรังประมาณ  9,966  ไร่  บ่อปลาประมาณ  1,667  ไร่  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูกมะม่วง  มะพร้าวอ่อน  มะพร้าวแก่  และอื่น ๆ  เช่น  รับจ้าง  และเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น

สภาพสังคม
สถานบันการศึกษา  มีโรงเรียนในเขตพื้นที่  จำนวน 3 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1  แห่ง  โดยมีข้อมูลรายละเอียด  ดังนี้

ที่

ชื่อโรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

สังกัด

ระดับชั้นที่เปิดสอน

1

วัดชนะสงสารฯ

นายพรชัย  ประเสริฐสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ฉช.เขต  1

อนุบาล – ป.6

2

เบญจมราชรังสฤษฎิ์  3  ชนะสงสารวิทยา

นายบำรุง   เสน่ห์หา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ฉช.เขต  1

ม.1 – ม.6

3

ดาราสมุทร

นางสาวสุนีย์พร  กตัญญู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

อนุบาล – ม.3

4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต

อนุบาล  3  ขวบ

             จำนวนนักเรียนจำแนกตามโรงเรียนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต
                                                    (ณ เดือน วันที่  10  มิถุนายน  2553)

โรงเรียน

อนุบาล 3 ขวบ

อนุบาล 1 - 3

ประถมศึกษา

1 - 6

มัธยมศึกษา 

1 - 6

รวม

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

วัดชนะสงสารฯ

-

-

53

61

190

172

-

-

476

18

เบญจมราชรังสฤษฎิ์3ฯ

-

-

-

-

-

-

358

324

682

22

ดาราสมุทร                        

-

-

107

115

277

264

127

109

999

32

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

44

21

-

-

-

-

-

-

65

2

รวมทั้งหมด

44

21

160

176

467

436

485

433

2,222

74

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
      ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น  13,589  ไร่   มีจำนวนเกษตรกร  443  คน  ซึ่งทีพื้นที่ทำข้าวนาปรังประมาณ  9,966  ไร่  บ่อปลาประมาณ  1,667  ไร่  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูกมะม่วง  มะพร้าวอ่อน  มะพร้าวแก่  และอื่น ๆ  เช่น  รับจ้าง  และเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น

มีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 24 แห่ง ดังนี้

ที่

ชื่อโรงงานอุตสาหกรรม

สถานที่ตั้ง

ประเภทอุตสาหกรรม

ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการ

จำนวนลูกจ้าง

เลขที่

หมู่ที่

1

บริษัท อเล็กซอน จำกัด

51/3

1

หม้อน้ำรถยนต์

นายวิสิทธิ์  เยาวพงษ์ศิริ

312

2

บริษัท  ทอร์ค  จำกัด

51/4

1

คอยแอร์

นายวิสิทธิ์  เยาวพงษ์ศิริ

190

3

โรงงานเกษตรพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

92/2

1

รถทางการเกษตร

นายเสริมศักดิ์ หยกอุบล

78

4

บริษัท  นภิส  เอ็นเตอร์ไพรซ์  จำกัด

64

2

เฟอร์นิเจอร์

นายโคสิโยชิ เออิโกะ

31

5

บริษัท  เค. เอส. โมล์ด พาร์ท จำกัด

64/1

2

ผลิตเข็มกระทุ้งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

นายอากิธิโตะ  คันซากิ

332

6

บริษัท  ไทยโปรดักส์เปเปอร์มิลล์  จำกัด

70/1

7

ผลิตกระดาษ

นายกวี สุจิภิญโญ

201

7

บริษัท  กรุงเทพผลิตภัณท์อาหาร  จำกัด

26/2

7

สุกรแปรรูป

นางบริรักษ์ รันวงษา

274

8

บริษัท  โตโยต้า  มอเตอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด

25

7

โรงฝึกสอนยานยนต์

นายเดชะ    มั่นคงติพันธ์

36

9

บริษัท  เลนโซ่ไวนิล  จำกัด

44

9

PVC,  หนังเทียม

นายเจษฎา วิรพร

135

10

บริษัท  ยูนิเวอร์ส รีไซเคิล แพ็ค  จำกัด

48/4

9

แปรสภาพกระดาษ

นายเติ้งฉี้ เซ็ง

27

11

บริษัท  ออนเนสตี้ โปรดักส์  จำกัด

21/1

9

แม่พิมพ์,   ปั้นขึ้นรูป,  การประกอบ

นายชาติชัย สุจริตชยชัย

230

12

บริษัท เอส พี เอส โคออพเพรอเรท จำกัด

74

9

เฟอร์นิเจอร์

นายวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์

1,900

13

บริษัท  คาร์กิลล์สยาม  จำกัด

31/2

11

ผลิตอาหารสัตว์

นายอุดมเจียรมงคล

27

14

บริษัท  นิปปอนแบตเตอรี่และการยาง  จำกัด

40/1

17

ยางจักรยาน,  มอเตอร์ไซค์

นายไตรรงค์ สว่างเงินยวง

60

15

นิคมอุตสาหกรรมขนมจีนจังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวน  7  โรงงาน

22/10

ม.5

ผลิตเส้นขนมจีน

1. นายวิชัย ศรีอุไร
2. นายเกตุ รอดไพบูลย์
3. นายประเสริฐลีรัตนชัย
4. นายวิรัตน์ ศรีอุไร
5. นางสมจิตร์   ผาสุก
6. นางสมปอง   สุขสำราญ
7. นางสาวสำราญ  รอดไพบูลย์

21
13
8
34
15
10
12

16

บริษัท เอส.พี.เอส อินเตอร์เทค  จำกัด

99

ม.2

เฟอร์นิเจอร์

 

 

17

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง  ซัพพลาย จำกัด

8/9

ม.15

อะไหล่แอร์

 

 

18

บริษัท  สยามสหบริการ

41/7

ม.17

 บริการน้ำมัน

 

 

19

บจม.โกลด์  เทรส  เซอร์โมลด์  จำกัด

53/5

ม.2

 

นายหลิว  เหวิ่นฉี

 

20

บริษัท  เทคโนแคม  จำกัด

70/2

ม.7

 

 

 

21

บริษัท  ออนเนสตี้  ทูวิน  จำกัด

2/1

ม.9

 

 

 

22

บริษัท  นวพล  อินดัสทรี  จำกัด

56

ม.2

 

นายวิบูลย์บุญธนาพิบูลย์

 

23

บริษัท  ซีพีเอฟ  พรีเมียมฟู้ด  จำกัด

26/3

ม.7

 

นายสมเกียรติ ปราการสมุทร

 

24

บริษัท  เชฟรอน  (ไทย)  จำกัด

51/1

ม.1

บริการน้ำมัน

 

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
Ø    วัด/สำนักสงฆ์                                      1        แห่ง
Ø    มัสยิด                                                -        แห่ง
Ø    ศาลเจ้า                                             2        แห่ง
Ø    โบสถ์                                               1        แห่ง

สถานสาธารณสุข
Ø    โรงพยาบาลของรัฐขนาด                          -        แห่ง
Ø    สถานีอนามัยประจำตำบล                         1       แห่ง
Ø    สถานพยาบาลเอกชน                               -       แห่ง
Ø    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                            -        แห่ง
Ø    อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ               100      เปอร์เซ็นต์

สถานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
Ø                  ตำรวจชุมชน                          1       แห่ง
Ø                  สถานีดับเพลิง                         -       แห่ง
Ø                  อปพร.                                  52    คน