หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

  

กลุ่มอาชีพชุมชน

ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

ภูมิปัญญา ,ความเชี่ยวชาญ

1

นายวิรัตน์

ศรีอุไร

 2/1 หมู่  5

 - อุตสาหกรรมขนมจีน

2

นางสมทรง

ใสสะอาด

 

 - นวดแผนไทย

3

นายมงคล

วิจิตรวงษ์

13  หมู่  4

 - การใช้สมุนไพรพื้นบ้านแก้พิษงูเห่า , พิษสุนัขบ้าฯ

4

นางบุญจันทร์

ธรรมไพศาล

 10/2  หมู่  14

 - จักสานไม้ไผ่ เช่น กระด้ง , ตะแกรง , กระชอน ฯ

  5

นายเงิน

บุญสร้าง

37/1 หมู่  3

 - ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์ เช่น ต่างหู  กำไลข้อ มือ , ช้อน , หวี , กล่องใส่นามบัตร

6

นางลำจวน

ทองไพจิตร

5  หมู่  1

 - การทำบายศรีและกระทงจากใบตอง

กลุ่มเกษตรกร

ที่

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

จำนวนสมาชิก(ราย)

ชื่อประธานกลุ่มฯ

1

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนครเนื่องเขต

19  ม.15 ต.คลองนครเนื่องเขต

20

นางสมนึก   จำเนียรสวัสดิ์

2

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเรือนต้นไม้

38  ม.3 ต.คลองนครเนื่องเขต

21

นางอาภรณ์    อ่อนรักษา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ที่

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ที่ตั้ง

จำนวนสมาชิก(ราย)

ประเภทผลิตภัณฑ์

1

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์(โทรศัพท์  0-3859-2678)

37/1 ม.3

14

สร้อยคอ , กำไล, ต่างหู , หวี , ช้อน , กล่องใส่นามบัตร, ฯลฯ

2

บ้านบึงสามเสร็จ
(โทรศัพท์  0-3859-2462)

9 ม.1

21

เสื้อสูท , เสื้อเชิ้ต

3

บ้านคลองนครเนื่องเขต
(โทรศัพท์  08-9087-2471)

35 ม.3

7

ข่า , ตะไคร้

4

กลุ่มประมงในเขตที่ดินพระราชทานคลองนครเนื่องเขต 
(โทรศัพท์  08-6971-7830)

54 ม.15

9

การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ

5

กลุ่มผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวบ้านคลองขวางบน 
(โทรศัพท์  0-3859-2073)

57 ม.15

14

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

6

กลุ่มผู้เพาะเห็ดในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลคลองนครเนื่องเขต 
(โทรศัพท์  08-1353-0062)

3/2 ม.16

8

เห็ดภูฏาน , เห็ดฮังการีฯ

7

ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลคลองนครเนื่องเขตหมู่  3 
(โทรศัพท์  08-3597-0212)

62/1 ม.3

7

เมล็ดพันธุ์ข้าว

8

กลุ่มผลิตและจำหน่ายพันธุ์ข้าวหมู่ 3 บ้านคลองนครเนื่องเขต 
(โทรศัพท์  08-3904-5601)

19/1 ม.3

12

ผลิตภัณฑ์เมล็ดข้าว ,ข่า,  ตะไคร้

9

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและแปรรูปข้าว
โทรศัพท์  08-6127-6367)

42/2 ม.16

7

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข่าว , ข่า ,ตะไคร้

10

กลุ่มผู้ปลูกข้าวบึงต้นไทร
(โทรศัพท์  08-9402-0108)

4ม.16

-

11

กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษบ้านคลองนครเนื่องเขต(โทรศัพท์  08-5086-1695)

47ม.3

7

ผักคะน้า  กวางตุ้ง   ผักโขม ผักกาดฮ่องเต้  ฯลฯ