หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ข้อมูลด้าน Competency ของตำแหน่ง ประเภททั่วไป  
สำนักงานปลัด งานการเจ้าหน้าที่


 
   
   
   
 
ข้อมูลด้าน Competency ของตำแหน่ง ประเภทวิชาการ (ต่อ)  
สำนักงานปลัด งานการเจ้าหน้าที่


 
   
   
   
 
ข้อมูลด้าน Competency ของตำแหน่ง ประเภทวิชาการ  
สำนักงานปลัด งานการเจ้าหน้าที่


 
   
   
   
 
ข้อมูลด้าน Competency ของตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  
สำนักงานปลัด งานการเจ้าหน้่าที่


 
   
   
   
 
ข้อมูลด้าน Competency ของตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น  
สำนักงานปลัด งานการเจ้าหน้าที่


 
   
   
   
 
ประกาศรายงานงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมณ 2560  
กองคลัง


 
   
   
   
 
ประกาศ อบต.คลองนครเนื่องเขต เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานภารคัฐ (6ด้าน)  
สำนักงานปลัด


 
   
   
   
 
ประกาศอบต.คลองนครเนื่องเขต เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
สำนักงานปลัด


 
   
   
   
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) ปรับเข้าสู่ระบบแท่ง  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) ปรับเข้าสู่ระบบแท่ง


 
   
   
   
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3


 
   
   
   
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2


 
   
   
   
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1


 
   
   
   
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560)  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560)


 
   
   
   
 
ประกาศสภาอบต. คลองนครเนื่องเขต เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1  
ประกาศสภาอบต. คลองนครเนื่องเขต เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย