หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 
  ความเป็นมาของกองทุนสวัสดิการชุมชน

  • ประวัติความเป็นมา

    ความเป็นมาของกองทุนฯ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองนครเนื่องเขต เกิดขึ้นเนื่องจาก เมื่อปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ปี 2555 ของศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ตำบลร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ก่อให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อปัญหาด้านสังคมในตำบล จึงได้ร่วมใจกันดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือร่วมใจกัน มีความเสียสละมุ่งมั่นและมีจิตสาธารณะในการทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ไม่ขัดแย้งกัน ทุกฝ่ายให้เกียรติและให้ความเท่าเทียมเสมอภาคกันในการแสดงความคิดเห็น จึงได้มีความเห็นสอดคล้องกัน ก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองนครเนื่องเขต ขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความเอื้ออาทรต่อกัน และดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่เกิดจนตายของคนในตำบล ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ชาวบ้านยังไม่เคยได้รับมาก่อน วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 1. เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. เพื่อจัดสวัสดิการไว้ดูแลสมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย 3. เพื่อส่งเสริมให้คนในหมู่บ้าน ตำบล มีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมกันแก้ไขปัญหา 4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีสัจจะ มีความอดทน อดกลั้น และรู้จักออมเงินเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น .....เป็นต้นสิทธิประโยชน์/สวัสดิการของสมาชิกฯ เมื่อเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการดังนี้  สวัสดิการเกิด มอบสวัสดิการแรกเกิดให้กับลูกของสมาชิก จำนวน 1,500 บาท ต่อคน ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง  สวัสดิการเกี่ยวกับการแก่ สมาชิกอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเมื่อเป็นสมาชิกออมครบ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินบำนาญตามอายุการเป็นสมาชิกเป็นประจำทุกปีจนกว่าจะเสียชีวิต โดยพิจารณาจ่ายให้ตามสถานะการเงินของกองทุน  สวัสดิการป่วย หากเจ็บป่วยและต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะได้รับสวัสดิการคืนละ 100 บาท โดยมีกำหนดรับ สิทธิ์ได้ปีละไม่เกิน 10 คืน และต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับสวัสดิการป่วย  สวัสดิการเสียชีวิต หากสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับสวัสดิการตามระยะเวลา ดังนี้ (พร้อมพวงหรีด 1 พวง ราคาไม่เกิน 500 บาท) ระยะเวลาเป็นสมาชิก สวัสดิการจำนวน • 6 เดือน ถึง 1 ปี 5,000 บาท • 1 ปี ถึง 2 ปี 10,000 บาท • 2 ปี ถึง 5 ปี 15,000 บาท • 5 ปี ถึง 10 ปี 20,000 บาท • 10 ปี ถึง 15 ปี 25,000 บาท • 15 ปีขึ้นไป แล้วเสียชีวิต 30,000 บาท • กรณี ตายหรือหายสาบสูญโดยมิได้มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ กองทุนจะไม่จ่ายสวัสดิการให้  สวัสดิการให้กับผู้ยากลำบากทั้งที่ เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก ได้แก่ 1. เด็กที่ครอบครัวยากจน ไร้ที่พึ่ง ถูกทอดทิ้ง 2. ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรัง ขาดคนดูแล 3. ผู้พิการที่มีความยากลำบากผู้ป่วยวิกลจริต 4. ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทำกิน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลคลองนครเนื่องเขต 2. ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย อาชีพ และสถานภาพ 3. เป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนอย่างเคร่งครัด 4. เป็นผู้ที่คณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิกหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกฯ  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด  ใบสมัคร 1 ชุด  เงินค่าสมัคร 20 บาท พร้อมเงินสัจจะเดือนแรก 30 บาท รวมเป็น 50 บาทสถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ในวันและเวลาราชการ หรือที่ผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน การเก็บเงินและนำส่งเงินออมสัจจะวันละ 1 บาท 1. สามารถนำส่งได้ที่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต หรือ2. นำส่งกับผู้ประสานงานประจำหมู่บ้านของตนเช่น สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน.
  • โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน.pdf
  • แผ่นพับ 58 นะจ้า.pdf
  • แบบคำขอสมัครสมาชิก.doc


  • คณะกรรมการบริหารงานและสมาชิก