หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559


   
   
   
 
พิธีถวายแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559


   
   
   
 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 25 สิงหาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
งานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอสราธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
โครงการสืบสานประเพณีแห่พรรษา ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
โครงการเพิ่มความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนของเด็กอนุบาล 3 ขวบ
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2559


   
   
   
 
การอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2559


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย