หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ  
   
2
แบบคำขอใบรับแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ  
   
3
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ  
   
4
แบบคำขอต่ออายุในอนุญาตประกอบกิจการฯ  
   
5
แบบคำร้องข้อมูลข่าวสาร  
   
6
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร (แบบ ข[1].1)  
   
7
หนังสือแจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์  
   
8
หนังสือรับแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับ เสียหาย ชำรุด เพิ่มเติม  
   
9
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์  
   
10
แผนผังแสดงขั้นตอนแระยะเวลาการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   
11
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษี  
   
12
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขอรับข้อมูลข่าวสาร  
   
13
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
   
14
ประกาศมอบอำนาจของ นายกอบต.ให้ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน (ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน)  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย