หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นางสตรีรัตน์  อรรถศิริปัญญา

กำนัน ตำบลคลองนครเนื่องเขต


นายเสมอ  นิลวิเวก

นางรุ่งเพชร   ธรรมไพศาล

สารวัตรกำนัน

สารวัตรกำนัน


นายบัญชา พุ่มพวง

นายสมใจ ศรีวิมล

นายกิตติศักดิ ผังรักษ์

นายประวิทย์ ไพรเลิศ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4


นายณรงค์ จินดา

นายพยนต์ สังข์นุช

นายสมเกียรติ ยั่งยืน

นายไกรสร  สิทธิมงคล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8


นายสุชาติ  สุวรรณเดช

นายโรม  ประเสริฐพันธุ์

นายสมบัติ  แย้มเจริญ

นายบุญจันทร์  นาแพงหมื่น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  12


นายสมชาย  ธรรมไพศาล

นายบุญสม  วรศรี

นายนิพนธ์  อินทรประสพ

นายประเทือง  ลายประดิษฐ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  14

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  16

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  17