หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้าราชการ/บุคลากร

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


อำนาจหน้าที่/ภารกิจ

 

ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา  ประกอบกอบด้วย  การจัดการศึกษาปฐมวัย  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเยาวชน  ตลอดจนการรวบรวมผลงานการมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ   การทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และงานอื่นๆ ที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  โดยมีส่วนราชการภายในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย

1. งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  งานแผนและวิชาการ
-  งานการศึกษาปฐมวัย
-  งานาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  งานส่งเสริมศาสนา  ประเพณี   ศิลปะ  วัฒนธรรม
-  งานกิจการเด็กและเยาวชน
-  งานกีฬาและนันทนาการ
-  งานบริหารทั่วไป