หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

สมาชิกสภาตำบล อบต.คลองนครเนื่องเขต

นายประพันธ์  ผังรักษ์

ประธานสภา และสมาชิกสภาอบต. หมู่ที่2


นายธนุ   จันทร์เล็ก

นางเทียนทอง  หนูชาวนา

รองประธานสภา และสมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5

เลขานุการสภา อบต.คลองนครเนื่องเขต


นายเมษา  วิจิตรวงค์

นายเกษม  คงวิมล

นายชาติชาย แย้มไพวัลย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

น.ส.อำภา สร้างสุขดี

นายวิรัช   วิโรจนะ

นายบุญยงค์ กลิ่นมาลา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสามารถ  ไพรเลิศ

นายสมชาย  แสงอร่าม

นายสำราญ  พงษ์เจริญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา อบต. หมู๋ 5

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นางสาวกนกวรรณ  ทรัพย์เจริญ

นายวิชัย   ทองฮุย

นายวิเชียร นิโครธานนท์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่6

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นางวนิดา   ภัทรกูล

นายวิโรจน์  ภัทรกูล

นายมนู  คุ้มรัก

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายบรรดิษฐ์  ประเสริฐสุข

นายสมบัติ  โฉมแก้ว

นายมาโนช  คุ้มรักษา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ที่10

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายเพย  จุ้ยสมบูรณ์

นายรุ่งชัย  ธรรมไพศาล

นางเกศรา  พึ่งรัตนา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นายนาวิน  จั่นเจริญ

นายอัครเดช  ศิริอรุณพร

นางรัตนาภรณ์ พรวงศ์ทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13นางประทุม  ชื่นชูผล

นายอำพัน  หิรัญวงษ์

นายคนอง   มีอนันต์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15


นางสมศรี  เพ็ญโฉม

นางสุชาติ  แสวงพันธุ์

นายมาโนช  มนต์ประเสริฐ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16


 

นางยุพา  จิตรบุตร

นายชูชาติ  แก้มณีวงษ์

 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17