หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต

         “ สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการศึกษา ก้าวหน้าคุณธรรม อุตสาหกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือผู้นำ เลิศล้ำชุมชนคนนครเนื่องเขต”

พันธกิจ
           
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว จึงกำหนดพันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ดังนี้

           1. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนวิทยาการและเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

           2. เร่งรัดพัฒนาคนและสังคมในชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
           3. พัฒนาและปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและก้าวทันโลกได้อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้รู้จักการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
           4. สนับสนุนและส่งเสริมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร และอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

            5. เพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพของระบบสาธารณูปโภค ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต

           6. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความอยู่ดี กินดี มีสุขภาพอนามัยดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เด็ก/เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

           7. พัฒนาสภาพแวดล้อมของตำบลให้น่าอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และดูแลรักษาลำน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรให้เป็นตำบล “คลองสวยน้ำใส” ตลอดปี

           8. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

           1. เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ เด็ก / เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้สติปัญญาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

           2. เพื่อพัฒนาประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีวินัยมีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีครอบครัวอบอุ่น มีสภาพสังคมแบบเอื้ออาทรต่อกัน และเป็นชุมชนเข้มแข็ง
           3. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ก้าวทันเทคโนโลยี และก้าวทัน เหตุการณ์
           4. สินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
           5. ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีความสะดวก และรวดเร็ว การสัญจรไปมาและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
           6. ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี มีสุขภาพอนามัยดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เด็ก / เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
           7. สภาพแวดล้อมในตำบลสวยงามร่มรื่นปราศจากมลภาวะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
           8. เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรตามหลักการบริหาร