หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
  หัวข้อข่าว : ข้อมูลด้าน Competency ของตำแหน่ง ประเภททั่วไป
  รายละเอียดข่าว : ระบบสารสนเทศ สนันสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - 4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน).pdf
    - 4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4709 นายช่างภาพ.pdf
    - 4708 นายช่างศิลป์.pdf
    - 4707 เจ้าพนักงานประปา.pdf
    - 4706 นายช่างไฟฟ้า.pdf
    - 4705 นายช่างเครื่องกล.pdf
    - 4704 นายช่างผังเมือง.pdf
    - 4703 นายช่างสำรวจ.pdf
    - 4702 นายช่างเขียนแบบ.pdf
    - 4701 นายช่างโยธา.pdf
    - 4610 สัตวแพทย์.pdf
    - 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข.pdf
    - 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม.pdf
    - 4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf
    - 4606 จพง.รังสีการแพทย์.pdf
    - 4605 โภชนาการ.pdf
    - 4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู.pdf
    - 4602 พยาบาลเทคนิค.pdf
    - 4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน.pdf
    - 4501 จพง.วิทยาศาสตร์.pdf
    - 4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4403 จพง.สัตวบาล.pdf
    - 4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf
    - 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
    - 4202 เจ้าพนักงานการคลัง.pdf
    - 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.pdf
    - 4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf
    - 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส).pdf