หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
  หัวข้อข่าว : ข้อมูลด้าน Competency ของตำแหน่ง ประเภทวิชาการ (ต่อ)
  รายละเอียดข่าว : ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
    - 3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
    - 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
    - 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3707 นักจัดการงานช่าง.pdf
    - 3706 วิศวกรสุขาภิบาล.pdf
    - 3705 วิศวกรไฟฟ้า..pdf
    - 3704 วิศวกรเครื่องกล.pdf
    - 3703 นักผังเมือง.pdf
    - 3703 นักผังเมือง.pdf
    - 3702 สถาปนิก.pdf
    - 3701 วิศวกรโยธา.pdf
    - 3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf