หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
  หัวข้อข่าว : ข้อมูลด้าน Competency ของตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
  รายละเอียดข่าว : ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - 3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
    - 3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
    - 3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
    - 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
    - 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf
    - 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf
    - 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ).pdf