หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่มอาชีพ

โครงสร้าง อบต.
คณะผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการติดตามผล
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานประชุมสภา อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชาคมหมู่บ้าน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
พรบ./ข้อระเบียบ กฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
วารสาร อบต.คลองนครเนื่องเขต
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
  หัวข้อข่าว : ข้อมูลด้าน Competency ของตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  รายละเอียดข่าว : ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - 2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง).pdf
    - 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง).pdf
    - 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง).pdf
    - 2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง).pdf
    - 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง).pdf
    - 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง).pdf
    - 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง).pdf
    - 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง).pdf
    - 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง).pdf